อำนาจหน้าที่

          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น โทร.0-3533-6631,0-3533-6588 โทรสาร 0-3533-6810 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ aya@dla.go.th , Website: www ayutthayalocal.go.th

          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ

 

อำนาจหน้าที่

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

          2. อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริหารทั่วไป

          1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณงาน การประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำ งาน งานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกลุ่มใด

          2. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอรับบำเหน็จบำนาญและการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

 

งานบริหารบุคคล

         1. การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างจากสถานธนานุบาลยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน และลูกจ้างสถานธนานุบาล

         2. การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น

         3. การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

         4. การลาออกของผู้บริหารท้องถิ่น


»ข้อมูลทั้งหมด 7 หน้า