วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัด"

พันธกิจ

1.พัฒนาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3.ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคล อปท. ให้เป็นไปตามหลัดคุณธรรมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมการมีว่วนร่วมของภาคประชาชน

5.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ