ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 18 มีนาคม 2560

 วันเสาร์ที่ 18 มี.ค.60 เวลา 9.09 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าฯ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าฯ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดฯ นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.อย. หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี จำนวน.1000 คน  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ