กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • นางธนวรรณ กระจ่างธรรม
  • หัวหน้างานบริหารทั่วไป  • นางวันดี การอุภัย
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมฯ  • น.ส.ธิดารัตน์ ขวัญอยู่
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน