กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

  • นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม
  • หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  • นางสาวฉวีวรรณ ขำคำ
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  • นายปราโมทย์ พงษ์อารีย์
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  • นางลัดดาวัลย์. สว่างกิจ
  • เจ้าพนักงานส่งเสริม