กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  • นางบังอร สนธิศักดิ์วรรณะ
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นางพรพนา ศรีสะอาด
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นางวิยดา คิดชัย
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นายทองดี สุขทิน
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน