กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  • นายวิสิทธิ์ ธวัชวงศ์
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นางนงลักษณ์ เรืองศรี
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ  • นายชุติเดช ศุภจอมชัย
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ  • น.ส.นงลักษณ์ สีนวลจันทร์
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ