กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

 • นายอภิญญา พัทธศรี
 • หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ • นางสาวปราณี จันทร์งาม
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นางสาวนภาพร เชื้อฉ่ำหลวง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นางนิศารัตน์ บุญสุ่น
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นางสุดา ไวยพาลี
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นางงามพิศ อำภิณ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน