บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

 • นายอำนวย ทองนุ่น
 • ท้องถิ่นอำเภอพระนครศรีอยุธยา • นางสาวฉันทนา วานม่วง
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ • นางสาวปภาดา มาไพศาลสิน
 • ท้องถิ่นอำเภอท่าเรือ • นางวลัยภรณ์ ธนะมัย
 • ท้องถิ่นอำเภอนครหลวง • นางธนวรรณ กระจ่างธรรม
 • ท้องถิ่นอำเภอบางไทร • ว่าที่ ร.ท.กองพัน ผิวผ่อง
 • ท้องถิ่นอำเภอบางปะหัน • นายสมชัย เสาวภาคย์นนท์
 • ท้องถิ่นอำเภอบางบาล • นางสาวอำพันธ์ ภาคาพิน
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน • นายสุชาติ บุญอำไพ
 • ท้องถิ่นอำเภอเสนา • นายเดชา ภัทรพงศ์บัณฑิต
 • ท้องถิ่นอำเภอผักไห่ • นางสาวฉันทนา วานม่วง
 • ท้องถิ่นอำเภอบางซ้าย • น.ส.ธนพรรณ หวลหอม
 • ท้องถิ่นอำเภออุทัย • นายสุทธิรักษ์ รอดอริห์
 • ท้องถิ่นอำเภอมหาราช • นางศุภากร วิบูลย์กิจ
 • ท้องถิ่นอำเภอบ้านแพรก • นางเอมอัชนา ครายานนท์
 • ท้องถิ่นอำเภอวังน้อย • นางสาววัชรา นาคนิล
 • ท้องถิ่นอำเภอลาดบัวหลวง • นายสายชล อ้นเสน
 • ท้องถิ่นอำเภอภาชี • นายประสาน มหามนตรี
 • ท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน • ว่าที่ ร.ท.กองพัน ผิวผ่อง
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ • นางงามพิศ อำภิน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นายสุชาติ บุญอำไพ
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ • นายทองดี สุขทิน
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน • นางสาวบุศราพร สุทธิวานิช
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน • นางสิริพร น้อยวิลัย
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน • นางมาลา พวงมาลัย
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นางวิไล วาณิชย์ปฏิยุทธ์
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน