สถานที่สำคัญ
ปราสาทนครหลวง วัดนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
โพสต์เมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2558

ปราสาทนครหลวง หรือ พระนครหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478  ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปราสาท เป็นพุทธสถานจตุรมุขทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นซุ้มระเบียงล้อมรอบ  ชั้นบนมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ประมาณ พ.ศ. 2174)

  • ด้านหน้าประสาท
  • ด้านหลังประสาท
  • ชั้น 1 ของประสาท เป็นซุ้มพระ
  • ซุ้มพระที่สมบูรณ์ที่สุด
  • ซุ้มพระที่สมบูรณ์ที่สุด
  • แผนผังปราสาทนครหลวงทั้ง 3 ชั้น